REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ LUDINA

UPRAVNO VIJEĆE

 

Klasa: 112-01/14-01/10

Urbroj: 2176-77-14-1

 

Velika Ludina, 22.08.2014.

 

            Na temelju članka 26. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Ludina  i Odluke sa 64. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina od 21.08.2014. godine, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

- odgojitelj predškolske djece (m/ž) – 2 izvršitelj na određeno vrijeme 

        do povratka nenazočnih radnica

 

            UVJETI ZA RADNO MJESTO:

- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece,  

  odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim

  propisima (Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi N.N. 10/97, 107/07 i 94/13).

- Položen stručni ispit,

- Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj

  sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru),

- Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane

  člankom 25. Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi,

 

            KANDIDATI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ PRILAŽU:

            - Životopis,

            - Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

            - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

            - Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),

            - Dokaz o hrvatskom državljanstvu,

            - Dokaz o radnom iskustvu.

 

            Prijave na natječaj podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: DJEČJI VRTIĆ LUDINA, Crkvena 2, 44316 Velika Ludina, sa naznakom „Za natječaj“, u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a,  te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ludina.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA LUDINA

Još o nama...

Radno vrijeme vrtića je svakoga dana od 6:00 - 16:00 sati.

Mi brinemo za Vaše najdraže.